Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af repræsentanter.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.

Præsentation af Furesø FrivilligCenter
Uddeling af ”Du gør en forskel” prisen

7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3.
9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4.
10. Valg af revisorer i henhold til § 14.
11. Eventuelt.
Ad 1)  Valg af dirigent:
Henning Gade, Farum Volley blev valgt
Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet er lovligt indkaldt
Valg af referent: Lars Køster Svendsen, Farum HF blev valgt

Ad 2) Godkendelse af repræsentanter
Medlemslister blev gennemgået. Repræsentanter  blev derpå godkendt
Der var fremmødt repræsentanter fra følgende medlemsforeninger:
Farum Håndbold, Farum Svømmeklub, Farum Trampolin Klub, Farum Volleyball Klub, Hareskov Værløse Tennisklub, OK Skærmen, Værløse Boldklub, Værløse Bordtennis, Værløse Gymnastik Forening, Farum Boldklub.

Ad 3) Valg af stemmetællere
Det blev ikke fundet nødvendigt at vælge stemmetællere

Ad 4) Bestyrelsens beretning
Formanden gav en mundtlig beretning baseret på den skriftlige beretning, der tidligere var udsendt til medlemsforeningerne. Han valgte at tage fat på nogle få af beretningens indholdselementer.

Medlemssituationen, hvor der er kommet flere medlemmer i år, men hvor der stadig mangler foreninger, der ”burde” være med. Der kom forskellige spørgsmål fra de fremmødte i den sammenhæng, som blev drøftet. Målet er fortsat, at alle idrætsforeninger – store og små – ser det som en naturlig ting, at de er med i fællesskabet.

Formanden orienterede om hvordan FIR søger en aktiv og konstruktiv dialog med politikerne i byrådet og det politiske udvalg. Det er et langt sejt træk, men FIR er overbevist om, at det er måden at skabe resultater. Bl.a. er idrætten sluppet nådigt over generelle nedskæringer, fordi FIR aktivt har søgt indflydelse.

Samarbejdet med Nordea har også været et positivt indslag. FIR er aktivt involveret i processen med at udpege de mange ildsjæle, som har fået og fremover skal have Nordeafondens sportspris ”Det gode liv prisen”. Samtidig huskede bestyrelsen medlemsforeningerne på, at Nordea har mange penge de gerne vil af med i Furesø Kommune. Kontakt FIR med indstillinger til sportspriserne og tag kontakt med Nordea om ansøgninger til fonden.

Efter debatten blev beretningen godkendt.

Ad 5) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Kasserer Uffe Byrnak fremlagde regnskab for året 2010. Det viste et mindre overskud. Regnskabet blev godkendt

Ad 6) Fremlæggelse af budget til godkendelse, kontingentfastsættelse.
Kasserer Uffe Byrnak fremlagde budgettet for 2011, samt bestyrelsens forslag til kontingent for 2011. Der blev lagt op til en fastholdelse af kontingentet for 2010. Det blev drøftet, at vi har en vis kapital, hvorfor der egentlig ikke er behov for mere overskud til kapitalen. Kan vi komme med ideer til nye initiativer? Eller andre gode måder at anvende midler på. Der blev nævnt behovet for at have midler til fx kursusdeltagelse eller interessante medlemsarrangementer. Efter at have drøftet det var der enighed om, at godkende budget og kontingentsatser.

Pause

Leder af Frivilligcenter Furesø Henning Gade præsenterede Frivilligcenterets baggrund og funktion. FIR lægger Henning Gades gode oplæg på hjemmesiden til  interesserede.

I pausen blev der også uddelt en pris til en aktiv leder i Furesø idræt. Og det var et valg der i høj grad belønnede en langsigtet og dedikeret indsats, der virkelig ”har gjort en forskel”. Prisen gik i 2011 til Harry Christensen, der i en menneskealder og lidt mere har været aktiv idrætsleder og boksetræner – heraf i mange år i Farum Bokseklub. En velfortjent anerkendelse som FIR i samarbejde med DIF gav en idrætsleder og ildsjæl, for hans enestående arbejde.
Ad 7) Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne

Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kasserer: Uffe Byrnak(HVT) modtog genvalg
Bestyrelsesmedlem: Dorthe Østergaard(FGF) modtog ikke genvalg.
Torben Stensdal blev valgt i stedet
Poul Andersen(Hareskov Skiklub) modtog ikke genvalg. Valgt blev Tom Jensen (HSK)

Ad 9) Valg af suppleant
Hanne Svendsen (Værløse Gymnastik) modtog ikke genvalg. Kate Nielsen (VG) blev valgt
Da Torben Stensdal blev valgt som bestyrelsesmedlem skulle der vælges yderligere en suppleant. Dorthe Østergaard blev valgt.

Ad 10) Valg af revisorer
Lisbeth Hoffmann og Per Lund Hansen blev genvalgt.
Revisorsuppleant Kurt Witt modtog ikke genvalg. Valgt blev Jeanet Errebo Larsen (Værløse Badminton)

Ad 11) Eventuelt
Formanden opfordrede foreningerne til at give FIR information om hvilken IT understøttelse de anvender, da vi er interesserede i at sikre en form forsupport. FIR følger op på de interesserede der meldte sig i dette arbejde.

Dorthe Østergaard orienterede om WTA Task Force om ”Sundhed og bevægelse”. Mange tennisorienterede aktiviteter, men også en mulighed for at få andre arrangementer positivt omtalt, ved at koble dem med WTA turneringen. Som det  blev sagt: vi kan ikke lave om på, at WTA turneringen er her, og i en vis udstrækning belaster nogle  foreningers arbejde, men så kan vi lige så godt se at få noget positivt ud af det.
dnytter de faciliteter vi har bedst muligt. Bestyrelsen kunne orientere om, at vi var involveret i debatten om regler for bookning og anvendelse af kommunens faciliteter. Vi tager dette input med i arbejdet.

Repræsentantskabsmødet sluttede af med at formanden fik ordet, hvor han takkede et par afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats, samt dirigenten for hans myndige styring af mødet.