Dagsorden:

  1. 1.          Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden blev godkendt

 

2.     Godkendelse af referat fra seneste møde

Referat blev godkendt

 

3.     Siden sidst

          Prioriteringslisten er blevet sendt til politikerne, hvilket de er glade for.

Bestyrelsen havde en drøftelse på baggrund af en henvendelse fra Farum Badminton til forvaltningen vedr. en lav prioritering af vedligeholdelse af gulve og tag på Stenvadhallen. Der var i bestyrelsen enighed om, at det forhold, at en forening ejer en facilitet og får driftstilskud, ikke skal stille dem dårligere end andre foreninger. Så prioriteringen i prioriteringslisten var baseret på de få informationer, der var fremsendt fra Farum Badminton til FIR, og ikke et udtryk for en principiel stillingtagen til de foreningsejede faciliteter. Foreningen har nu markeret deres sag, og dermed er forvaltning og FIR opmærksomme på det.

Bestyrelsen var enige om, at der nok skal tages en mere principiel diskussion vedr. de mange forskellige modeller for selveje der findes i Furesø, for at vurdere, om det kan gøres anderledes og bedre.

Poul Rasmussen (Suppl) er udtrådt af FIR’s bestyrelse grundet fornyet indtræden på arbejdsmarkedet.

 

4.       Aktiviteter

a.      Det politiske arbejde – Piknik mødet

Piknik mødet må betragtes som en stor succes for dialogen mellem FIR og politikerne. Der var en positiv dialog, og ikke mindst kom der klare meldinger fra politikerne over en bred kam, at FIR nu har placeret sig som den naturlige høringspart for politikerne. Så vi er ved at være der, hvor ambitionen var da vi stiftede FIR for år tilbage. Det handler om en seriøs og målrettet indsats fra FIR’s side overfor politikerne.

Der blev drøftet mange emner uformelt under mødet, og den fælles ambition om Furesø Kommune som årets idrætskommune inden 2017 kunne være en del af en konstitueringsaftale efter et valg. Det ville klart være en succes for idrætten.

Der blev drøftet ideer til hvor der kunne laves indsatser, og et konkret eksempel er fastholdelse af de unge mellem 15 og 20 år i foreningslivet. En indsats alle finder interessant og rigtig, men der var andre ideer oppe at vende, som FIR og politikerne vil arbejde videre med.

 

b.      Nordea Sportspris

Lars orienterede om situationen, hvor vi nu fortsat afventer at de to Nordea direktører tager stilling til hvad vi gør i relation til overrækkelser. Der er p.t.3-4 indstillede kandidater, som er i betragtning. FIR bestyrelsen er orienteret om hvem der er indstillet. Der er samtidig rettet henvendelse til flere idrætsforeninger med ønske om, at de indstiller egnede kandidater, som vi ved er der i alle foreningerne.

Foreninger der er i tvivl om hvad de skal gøre, er velkomne til at kontakte Lars Køster Svendsen på lks3520@gmail.com.

 

c.       Ny hal – status og følgegruppe

Status: Intet nyt. Ny høringsrunde gennemført, og spørgsmålet er, om der reelt er fremkommet nyt i de to høringssvar, som foreningerne omkring Søndersøhallen samt IF Værløse har indsendt. KFIU behandler det i slutningen af august, og vi håber, at de tager en beslutning om placeringen af hallen. I dagsorden til mødet har forvaltningen lagt op til en placering ved Søndersøhallen og et samarbejde med Lokale og Anlægsfonden, men det er en politisk beslutning, om de vil følge indstillingen.

Følgegruppe: Følgegruppen har ikke haft nogen funktion endnu, så det afventes at der træffes beslutning om placeringen af den nye hal. Når det er sket, skal følgegruppen suppleres med repræsentanter for relevante foreninger fra lokalområdet, og andre der kunne tænkes at skulle anvende hallen.

 

d.      Medlemsarrangementer – status

Helhedsskolen: Det er fortsat et arrangement, som hos FIR er prioriteret højt. Fokus er på: hvordan vil overvejelserne om implementering af helhedsskolen påvirke idrætsforeningerne i Furesø, og hvordan kunne idrætsforeningerne evt. påvirke hvordan helhedsskolen skal implementeres i Furesø. Første step er at få mere at vide om hvad forvaltningen og politikerne mener der kommer til at ske, for på det grundlag at lave en relevant dagsorden. Det blev aftalt, at Peder i første omgang tager kontakt til forvaltningen for at få afklaret situationen og deres syn på hvornår forventer de, at der sker noget væsentligt. Det bliver styrende for hvad vi laver og hvornår. Når vi ved mere, udpeges en tovholder, der styrer det videre forløb. Tid, sted og program meldes ud, når vi ved mere om planer og overvejelser.

Valgmøde om idrætspolitik i Furesø: Vigtigt arrangement. Der var en meget positiv holdning til et sådant arrangement hos politikerne. Mogens er tovholder på arrangementet. Vi skal have fundet en ordstyrer til mødet, ligesom vi snarest skal have tid og sted og deltagere endelig på plads. Indtil videre planlægges der med, at holde arrangementet torsdag den 24. oktober. Endelig tid og sted meldes ud. Lars kontakter mulig ordstyrer. Mogens tjekker op på lokale etc.

Nytårskur 2014: Der skal fastsættes og udmeldes en dato og sted for et sådant arrangement. Jo tidligere vi orienterer, jo bedre. Der skal være en interessant foredragsholder til mødet. Bestyrelsen drøftede flere muligheder, og der arbejdes videre med dette. Tovholdere på mødet: Peder og Lars. 

 

e.      Breddeidrætskommune

Peder og Lars orienterede om en henvendelse fra Kulturministeriet og NordeaFonden, som Ole Bondo har modtaget. Det er en invitation til at søge om at blive breddeidrætskommune i perioden 2014-17. De to parter har afsat et beløb på 40 mio. kr. til støtte, men kommunerne der involverer sig skal selv finansiere mindst 50% af aktiviteterne.

FIR drøftede om det var noget vi skal gå ind i, og i givet fald hvilke mulige projekter der kunne tænkes at være i spil. Efterfølgende skal der være en dialog med politikere samt foreninger, for endelig at beslutte en ansøgning. Umiddelbart passer det rigtig fint til de visioner vi har på idrætsområdet, og da det kører i perioden 2014-2017, passer det også super til en målsætning om årets idrætskommune 2017 eller før.

 Indtil videre havde FIR to emner oppe: udvikling af handicapidrætten i Furesø samt projektet om fastholdelse af de 15-20 årige. Men der er afgjort flere emner der kan tages op. Foreninger der har gode ideer, er velkomne til at sende ideer til FIR’s bestyrelse. Der kan også blive arrangeret et foreningsmøde om dette emne, når vi ved mere. Det kunne blive i begyndelsen af september. Den endelige ansøgning om deltagelse skal afleveres den 1. oktober 2013, så det er ikke noget de to initiativtagere giver os meget tid til.

 

f.       Information og kommunikation – præsentation nye borgere

FIR drøftede om det ikke burde være FIR der som paraplyorganisation var til rådighed overfor nye borgere, frem for at det er tilfældige enkelte foreninger, der har reageret hurtigt på en forespørgsel. Peder kontakter arrangøren om dette.

 

5.       3P (plads, penge, PR)

Ingen konkrete ting blev drøftet.

 

 

6.       Eventuelt

Intet til Evt.

 

7.       Næste møder

9. oktober i Værløse – Peter Rosgaard deltager fra kl. 17.15

28. november i Farum

 

Mødet sluttede kl. 19.20

Lars Køster Svendsen