Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 21. marts 2013 kl 19:00 i Farum Arena, VIP Loungen.

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts. Mødet skal indkaldes skriftligt med mindst fire ugers varsel bilagt dagsordenen, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af repræsentanter.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3.
9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4.
10. Valg af revisorer i henhold til § 14.
11. Eventuelt.

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet fremsendes, så de er bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne senest otte dage før repræsentantskabsmødet.

Vi håber at rigtig mange medlemmer møder op.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen