Furesø Idrætsråd

Referat fra Repræsentantskabsmøde

29. marts 2017 i Farum Arena, VIP Lounge

Dagsorden jf. Vedtægternes § 9:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af repræsentanter
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3
 9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4
 10. Valg af revisorer i henhold til § 14
 11. Eventuelt

Ad 1: Valg af dirigent og referent

Som dirigent blev valgt: Bjørn Strange, Frivilligcenter Furesø

Dirigenten startede med at konstatere, at Repræsentantskabet var lovligt indkaldt jf vedtægternes § 9. Baseret på medlemsmail udsendt konstaterede dirigenten, at mødet varlovligt indvarslet.

Han overtog derefter dagsordenen med valg af referent.

Som referent blev valgt: Kim Andersen, Roklubben Furesø.

Ad 2: Godkendelse af repræsentanter

Kasserer Torben Stensdal fremlagde listen over fremmødte repræsentanter, og redegjorde for deres stemmeantal jf vedtægternes § 9.

Noteret: Farum Boldklub, Farum Cykelklub, Værløse Håndbold, Furesø Bordtennisklub, Hareskov Værløse Tennis, Værløse Golf, Farum Cykelklub, Farum Dartklub, Værløse Boldklub, Farum Gymnastik, Farum Orienteringsklub, Farum Trampolin

Ad 3: Valg af stemmetællere

Mødet besluttede at der pga. fremmødet ikke var behov for stemmetællere. Hvis der kom noget til afstemning, kunne det efterfølgende ændres.

Ad 4: Bestyrelsens beretning

Formanden præsenterede bestyrelsens beretning om året der gik med følgende hovedområder:

 • Faciliteter
 • Budgetforhandlinger
 • Arbejdet i FOU
 • Skolereformen
 • Etablering af Idrætstalentlinje på Stavnsholtskolen
 • Nordea priser
 • Diverse

Faciliteter

Den nye hal i Søndersø Idrætscenter blev officielt indviet den 1. oktober 2016. Hallen er allerede fuld besat med en bred vifte af idrætter fra springgymnastik og andre gymnaster, udspringere fra svømmeklubben, teak wondo, basket etc.

Der er fortsat nogle ”hængepartier” bygningsmæssigt, men det skal nok komme på plads!

Der arbejdes lige nu med at få etableret en brugergruppe, der kan få hverdagen til at spille så optimalt som muligt derude.

Politikere tror fortsat på, at der er en mængde idrætsfaciliteter, der ikke udnyttes ordentligt. Der er lige nu et projekt i gang med SDU, der registrerer aktivitetsniveau i vores større idrætsfaciliteter. Så må vi se hvad der kommer ud af det!

Men der sker noget: Kunstgræs i Hareskov på vej, renovering af kunstgræs i Farum og udbygningsprojekt i Værløse Hallerne.

Gebyrtanken eller anden brugerbetaling er desværre fortsat ikke død. Der er en arbejds-gruppe om dette i gang med at se på mulighederne. Der er indskrevet en besparelse på omkostninger til faciliteter på 300.000 ind i budgetforliget. FIR mener, at det er kulturen der skal stå for skud, da det var deres besparelse, der er båret videre. FIR vil kæmpe for at det ikke også rammer idrætten! Men det vil I høre nærmere om!

FOU og Budgetforhandlinger

Arbejdet i FOU har været præget af drøftelser om faciliteter og budgetter.

FIR har haft en meget aktiv rolle i forhandlingerne om budgetaftalen for foreningerne, repræsenteret af Mogens og Lars. Specielt Mogens har haft afgørende fingre i aftalerne.

Der var fra starten et mål om at der skulle finde besparelser på samlet set 3,5 mio. kr, hvor de ca. 2 mio. kr var tidligere aftalte ikke realiserede besparelser. Vi endte med en samlet budgetaftale, der for 2017 reducerer med 1,2 mio. kr, stigende i 2018 til 1,8 mio. kr.

Vi betragter det som en sejr for idrætten, selv om vi jo helst havde set 0 kr i besparelser.

Som noget nyt er der afsat en pulje på 400.000 kr til støtte til initiativer, der kan gøre en forskel på socialt udsatte grupper fx flygtninge. Projekter/ aktiviteter, der kan understøtte integration, kan få støtte. Der vil komme mere op det på det dialogmøde, som foreningerne vil blive inviteret til af FOU i maj måned.

Skolereform

FIR har også i 2016 taget en aktiv rolle vedr. skolereformen. FIR har fra starten peget på, at den totale decentralisering af beslutninger vedr. samarbejde med kan give udfordringer. Det har vi fået ret i. Resultaterne er stadig, at for få skoler og foreninger har et egentlig samarbejde, men der kommer flere.

Annette Ohm har gjort et stort arbejde for FIR og foreningerne i forhold til skolereformen.

FIR har fra starten anbefalet, at der afsættes ressourcer i skoleforvaltningen til at bygge bro mellem skoler og foreninger. Det er nu med i budgetaftalen, og en ”playmaker” er ansat 20 timer/uge med fokus på samspillet foreninger/skoler. FIR havde Annette Ohm med i ansættelsesudvalget, da forvaltningen ønskede at FIR havde indflydelse på beslutningen.

Der er også truffet beslutning om etablering af Idrætstalentlinje på Stavnsholtskolen. Det var på initiativ fra FCN, men FIR bakker op om ideen, og har undervejs også bidraget til indholdet/strukturen.

 • Vi har fået det væk fra en snæver ”elite” definition, til en talent definition, som vi finder mere afbalanceret i forhold til, at vi taler om børn i 7. klasse
 • Vi har sat fokus på at den er for børn i kommunens foreninger
 • Vi har ønsket en balanceret optagelse på tværs af idrætter og køn
 • Vi vil arbejde for, at de foreninger der involveres konkret med elever, får de bedst mulige vilkår i arbejdet.

FIR har et medlem i styregruppen (Annette) der fortsat vil præge arbejdet med vores holdninger. FIR gennemførte det første åbne møde om Idrætstalentlinjen den 9. marts med ca. 60 besøgende, og med en god debat.

Diverse:

Partnerskaber: processen fortsætter. Tre projekter er i gang: Satellitten. Søndersø Idrætscenter og Alugod spejderne. Det går ikke så hurtigt som ønsket!

Puljer til etablering og vedligeholdelse: er flyttet fra anlæg til drift, og disponeres reelt af forvaltningen. I 2017 vil der blive investeret i renovering af bådebro i Marinaen, og renovering af omklædningsfaciliteter. Også noget afsat til udstyr, som kommunen stiller til rådighed for foreninger.

Nordea priser: FIR står fortsat bag uddelingen af de NordeaFondens ”Det Gode Liv” priser.

Vi har på mødet 9. marts uddelt 7 priser til ildsjæle, og skal igen i år uddele 8 priser.
Send indstillinger på frivillige, der har fortjent et klap på skulderen til Lars.

NordeaFonden: Der er fortsat penge at hente. Besøg Nordea i Farum/Værløse og tal med dem om jeres ansøgninger. Også her er det ikke til drift. Alene i 2016 har NordeaFonden givet langt over 300.000 kr til foreninger i Furesø.

Lokalebookingsystemet: FIR har systematisk bragt problemstillinger vedr. lokalebookning etc. op overfor forvaltning og politikere. Der arbejdes hårdt på at få det til at fungere. Som bekendt er BRND løsningen skrottet, og det gamle system genindført. Der skal dog findes en ny løsning snart, da KMD har varslet, at de fra 2018 ikke længere supporterer det gamle system! Repræsentanter for idrætsforeninger har en central rolle i arbejdet.

Det Centrale Foreningsregister – idrætten går foran, og stort set alle foreninger har inddateret de ønskede data. Tak for det. HUSK at indrapporter ændringer i bestyrelsesmedlemmer og kontaktdata, indsend årsregnskab og generalforsamlings referater til Idrætsforvaltningen!

FIR repræsenterer idrætten ved møde for nye borgere hvert ½ år, hvor vi kort introducerer det aktive idrætsliv og vore faciliteter.

Mødet drøftede beretningen:

Herunder Lisbeth Blom, Farum Gymnastik spørger til status for idrætslinie hvor Annette Ohm redegører. Kim Andersen, Roklubben Furesø ønsker større fokus på medlemstilskud samt træner og instruktør tilskud som i en lang årrække år for år er reduceret, hvor Lars Køster og Mogens Bruun orienterer. Jan Ferre, Trampolinklubben påpegede den besværlige kommunale rapportering af medlemmer. Jan Sigberg, Dartklubben, ønsker at FIR påvirker politikerne op til kommunalvalget, og ønsker orientering om FIR’s planer? Lars Køster orienterede kort og henviste til den senere drøftelse. Jan Ferre, Trampolinklubben anerkender FIRs omfattende arbejde og løsning af mange og komplicerede opgaver.

Beretning blev herefter godkendt.

Ad 5: Regnskab

Kasserer Torben Stensdal præsenterede FIR’s regnskab for de fremmødte. Resultat-opgørelsen udviste et overskud på 3,86 kr.! Der var budgetteret med et underskud på ca. 10.000 kr. Forskellen var et udtryk for, at der ikke har været afholdt så mange omkostninger som forventet til bl.a. interne møder og gaver.

Det betyder, at balancen nu med overførelse af overskuddet udviser en egenkapital på kr. 95.532,04 kr. Hertil kommer at FIR administrerer en materiale konto til støtte til udsatte børn/unge, der starter op i en forening. Fx til køb af fodboldstøvler, badminton ketcher etc.

Underskrevet regnskab 2016FIR regnskab 2016 med underskrift

Regnskabet blev godkendt.

Ad 6: Budget og kontingent

Kassereren fremlagde også budgettet for 2017, hvor der lægges op til et underskud på kr. 4.200,00. Det skal understreges, at FIR i forbindelse med byrådets spareøvelser har fået halveret vores tilskud, med det argument at FIR ikke laver aktiviteter for børn og unge.

Budgettet blev godkendt.

Kassereren fremlagde samtidig et oplæg til, at fastholde de nuværende kontingentsatser dvs. :

Foreninger med under 100 medlemmer: 100 kr. om året
Foreninger med mellem 100 og 300 medlemmer: 300 kr. om året
Foreninger med over 300 medlemmer: 500 kr. om året.

Kontingentsatserne for 2017 blev godkendt.

Ad 7: Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemsforeningerne.

Ad 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer (§12 stk. 3)

På valg var følgende:

Kasserer Torben Stensdal, der blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Annette Ohm, der blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Dorthe Østergaard, der blev genvalgt

Ad 9: Valg af suppleanter (§12 stk. 4)

På valg var 2. suppleant, men da et bestyrelsesmedlem i løbet af året var stoppet, var suppleanterne ”rykket op”, hvorfor 2. suppleanten var vakant. Bestyrelsen indstillede Kim Lindquist Christensen fra Værløse Golfklub, der blev valgt.

Efter valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ser den samlede bestyrelse nu således ud:

 • Lars Køster Svendsen, Farum Håndbold Forening, Formand
 • Mogens Daniel Bruun, Værløse Badminton, Næstformand
 • Torben Stensdal, Farum Boldklub, Kasserer
 • Annette Ohm, HVT Tennis
 • Claus Haakansson, Værløse Boldklub
 • Kim Andersen, Roklubben Furesø
 • Dorthe Østergaard, Farum Gymnastikforening
 • Erik Rasmussen, Værløse Basket, 1. suppleant
 • Kim L. Christensen, Værløse Golfklub, 2. suppleant

Ad 10: Valg af revisorer (§14 )

Revisor 1: Per Lund Hansen blev genvalgt
Revisor 2: Peer Albeck blev valgt
Revisorsuppleant: Vibeke Højmark, Værløse badminton blev valgt

Ad 11: Eventuelt

Der var ikke noget der blev taget op under punktet eventuelt.

Ingen bemærkninger

Dirigenten sluttede det formelle repræsentantskabsmøde kl. 20:20.

Dato: 29 /   03 2017

 

 

_________________________                      _________________________

Referent Kim Andersen                                            Dirigent Bjørn Strange

Originalt dokument i PDF format i slutning af nærværende referat med underskrifter.

 

 

Generel debat efter repræsentantskabsmødet:

Efter det formelle repræsentantskabsmøde var der en mere generel debat om idrættens vilkår i kommunen, og hvilke emner der kunne være fokus på i år, hvor der er valg.

Ingelise Melgaard, Farum Cykelklub glæder sig over samarbejde med klubberne i Farum Arena med deling af lokaler. Bred drøftelse og glæde ved samarbejdet.

Jan Sigberg, Farum Dart oplyser at klubben bor med Farum Boldklub men har værdier som ikke kan forsikres grundet dette forhold. Ingen kontrol med hvem der bruger lokalet. Forsikringsforhold bør tages op med kommunen. Ingelise Melgaard, Farum Cykelklub, supplerer at deres cykler skal kunne overvåges for at undgå tyveri.

Mogens Bruun, FIR: Nyt rådhus etableres en række mødelokaler som foreninger kan benytte. Men lokalerne kan ikke fungere som klublokaler med klubinventar, pokaler etc.

Jan Sigberg, Farum Dart: Klager over at det er umuligt at booke hal i weekenden hvor der spilles turneringskampe. Desuden problemer med varme. Lars Køster orienterede om, at lokalebookning af faste træningstider sker i lokalebookningssystemet, mens bookning af en hal til en turnering normalt sker direkte via forvaltningen. I Farum Arena kan det ske ved direkte kontakt til hallen (Jørn Ulbjerg).

Furesø Bordtennisklub: Oplever ligeledes at Farum arena mangler samarbejde med kommunen ved bookinger. Lars Køster anbefaler at klubberne taler sammen og klarlægger fælles problemer.

Kim Christensen, Værløse Golfklub: Ønsker status på Skolereform. Annette Ohm orienterer bla. med ansættelse af ”playmaker” som bindeled imellem skoler og foreninger.

Lisbeth Blom, Farum Gymnastik: Ønsker oplysning om størrelsen af puljen til skolerne for arbejdet med skole reformer. Lars Køster oplyser den er på små 3 milloner kroner. Efterfølgende drøftelse med benyttelse af hjemmeside, markedsdag og kommende informationsmøder i august om dette.

Kim Christensen, Værløse Golfklub, mangler muligheder for støtte for skolereform samarbejdet til klubben. Der blev henvist til den nye playmaker.

Lisbeth Blom, Farum Gymnastik finder det problematisk at tilskud flyttes fra ældre til de unge. Risiko for at ramme særlige hold for ældre. Samtidig kan ændringen betyde at flere børnehold kommer, og at der ikke bliver lokaler til de ældre. Torben Stensdal, Farum Boldklub støtter justeringen mod ældrebetaling og orienterede om kommunens tilskudsloft.

Der blev efterlyst større gennemsigtighed i fordeling af tilskud, herunder klubernes egenbetaling, medlemsantal, aktivitet, kontingent og tilskud. Anbefalede FIR at udarbejde en strategi.

Torben Stensdal, Farum Boldklub. Venter med interesse på rapport af den udførte undersøgelse af benyttelse af kommunens idrætsfaciliteter sammenlignet med andre kommuner landet over. Lisbeth Blom, Farum Gymnastik og Mogens Daniel Bruun, Værløse Badminton klager begge over målingstidspunkterne som ikke har været planlagt ordentligt. Når man måler antal brugere på et tidspunkt, hvor sæsonen lige er slut, giver det sig selv, at man får færre brugere registreret end der normalt er. SDU lavede samme fejl sidst de målte i Farum Arena.

Spørgsmål om Furesø sommerleje og Team Brolin ApS. Lars Køster orienterede om, at Team Brolin ApS er en privat virksomhed, der skal tjene penge på at lave arrangementer for kommunen (og andre). I relation til Furesø Sommerleje virker det helt fint, at kommunen har udliciteret planlægningen til en privat aktør. Det er dog ofte problematisk, når det fx i lokalavisen nærmest fremstår som om brødrene Brolin er lokale ildsjæle, der gør en kæmpe indsats for idrætten, frem for at se dem som private aktører, der er købt til at yde et stykke arbejde.

Formanden sluttede debatten kl. 21:35.

 

Originalt dokument i PDF format.

FIR rep Referat 29.03.17