Godt 50 personer deltog, da FIR den 31. jaunar 2012 afholdt FIR nytårskur for foreningerne i FIR. Nedenfor er et kort resume af de indlæg, som blev holdt på arrangementet.

FIR’s aktiviteter i 2011

FIR’s formand Peder Sundgaard havde i sit indlæg meget fokus på at understrege, at FIR’s rolle er at arbejde for de bedst mulige rammer og vilkår for idrætten i Furesø Kommune. Det vil sige, at indsatsen fra paraplyorganisationen primært har fokus på det idrætspolitiske, ligesom FIR via idrættens repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget har en direkte rolle i relation til at disponere midler fra FOU’s puljer, på baggrund af konkrete ansøgninger.

Derfor har et af de emner der tidsmæssigt har optaget FIR mest i det forgangne år, ligesom årene før det, at sikre, at behovet for besparelser på kultur, fritid og idrætsområdet ville blive så skånsomt for idrætsfore-ningerne som muligt. Det har FIR bl.a. gjort ved at indgå i et aktivt og konstruktivt arbejde for at finde besparelser, som FIR kunne pege på, så det ikke ville ramme idrætsforeningerne urimeligt. Det er en type aktivitet, der også i 2012 vil kræve en stor indsats fra FIR’s side, da der også p.t. er gang i at identificere besparelsesmuligheder på området.

En anden vigtig ting på aktivitetspaletten er, at FIR har taget initiativ til, at få diskuteret idrættens visioner med en række toneangivende politikere fra byrådet med borgmesteren og formanden for idrættens politiske udvalg med ved bordet. Peder Sundgaard vil i sin beretning på repræsentantskabsmødet den 22. marts 2012 uddybe dette, ligesom der vil blive udsendt en skriftlig beretning til alle medlemmer inden mødet.

Furesø Fritidsvejledning

Som det efterhånden er de fleste idrætsledere bekendt, har kommunen med tilskud fra staten etableret ”Furesø Fritidsvejledning”. De to fritidsvejledere, Sofie Lage Damkjær og Lasse Kirkelund, præsenterede sig selv og hvordan de arbejder med den konkrete vejledning til børn/unge og deres familier.

I relation til samarbejdet med idrætsforeningerne var budskabet meget klart: Når fritidsvejlederne står med et barn, der gerne vil starte til fx fodbold, så er det vigtigt for dem, at de hurtigt kan få adgang til en i bestyrelsen for den lokale fodboldklub, som kan lave konkrete aftaler med dem i relation håndtering af kontingent, deltagelse i træning etc. i en periode. Ligeledes er det vigtigt, at der hurtigt skabes kontakt til den eller de trænere/instruktører, der konkret skal have barnet på deres hold.

Fra FIR’s side kom der en opfordring til alle idrætsforeningerne om at bakke op om fritidsvejledningens arbejde, og ikke mindst at se bort fra almindelige indmeldelsesprocedurer etc. i en periode, så barnet får mulighed for at få prøvet det ordentlig af, inden en endelig beslutning.

FIR arbejder aktivt på at kunne hjælpe med midler til at støtte fx anskaffelse af udstyr til disse børn, hvis deres forældre ikke selv har midler til det. Fritidsvejledningen har planer om, at der arrangeres cafemøder for foreninger fx med emner som ”ADHD – hvad gør vi i foreningen” og lignende.

NGS og WTA

Tournament Manager Rasmus Nørby fra NSG, der arrangerer WTA turneringen i Farum Arena holdt et indlæg, hvor han ud over at give et grundigt indtryk af Danmarks største og mest profilerede idræts-arrangement også kom ind på, hvordan WTA og NSG kan have en positiv indflydelse på andre foreninger i kommunen.

Rasmus Nørby introducerede en række forskellige muligheder for samarbejde mellem NSG/WTA og foreningerne i kommunen. Bl.a. har de et tilbud om partnerskab for foreninger, der kan stille med et vist antal frivillige under turneringen, der vil betyde kontanter til foreningen, billetter til arrangementet og en mulighed for noget profilering som samarbejdspartner.

I forbindelse med indlægget kom der også spørgsmål om hvordan man håndterer de foreninger i Farum Arena, der naturligt bliver hårdt ramt af lange perioder med aflysninger. FIR og kommunen har haft møde om dette, og kommunen har meldt ud, at hvis den enkelte forening har konkrete problemstillinger vedr. behov for andre faciliteter til træning eller lignende, så skal man henvende sig til Peter Rosgaard i forvaltningen, der vil gøre hvad han kan, for at hjælpe foreningen. Men den enkelte forening kan også selv gøre noget i relation til at lave aftaler om samtræning med andre klubber etc.

Efter NSG’s indlæg var der afsat tid til at de deltagende foreningers repræsentanter kunne netværke med hinanden samtidig med at de fik lidt forfriskninger.

Leif Chr. Mikkelsen, Team Copenhagen

Det sidste indlæg på programmet blev holdt af den tidligere håndboldlandstræner og meget mere Leif Chr. Mikkelsen. Leif er i dag direktør for en selvejende institution Team Copenhagen, der er Københavns Kommunes eliteidrætsorganisation.

Team Copenhagen skal være det lokale Team Danmark, hvor der kunne gives støtte til talenter, der kunne skabe internationale resultater. I det arbejde fandt Leif og hans folk hurtigt ud af, at der ikke var mange foreninger, der reelt var klar til at lave egentlig elitearbejde. Derfor begyndte de at stille krav til de foreninger, der søgte støtte til konkrete projekter eller udøvere. Kravet var, at foreningerne skulle være parat til at gennemføre en kompetenceudviklingsproces, for at sikre at man udviklede foreningen, samtidig med at man udviklede rammerne for og de konkrete talenter. Der er to støtte niveauer, og tilsvarende to niveauer af krav til foreningerne.

Leif gennemgik hvad der indgik i de to niveauers processer, hvilket er beskrevet i hans plancher, der er lagt ud her på vores hjememside. Det var meget spændende og inspirerende at høre Leif Mikkelsen fortælle om processen og de resultater der kan skabes. Men det mest interessante i hans indlæg var nok den erkendelse de i Team Copenhagen har fået af, at det giver langt større resultater at investere tid og penge i udvikling af foreningerne end i at investere midler i de enkelte talenter. Bestemt en erfaring, som vi i Furesø Kommune kan tage til os, når der skal arbejdes med visionerne for idrætten i kommunen i den kommende tid. Leif pegede også på det arbejde Team Copenhagen har taget initiativ til om talentudvikling på tværs af idræt, kultur, forskning og kunst.

Se mere på www.talent-dk.dk.

Mødet sluttede kl. ca. 21.15./Lars Køster Svendsen/FIR